Συχνές Ερωτήσεις

ΔΟΚΙΜΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

  • ΦΕΚ.1561.Β/02.06.2016 – Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)
  • ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-1:2019 – Δοκιμές νωπού σκυροδέματος – Μέρος 1: Δειγματοληψία και ελάχιστος εξοπλισμός 
  • ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-1:2021 – Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 1: Σχήμα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για δοκίμια και μήτρες
  • ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-2:2019 – Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 2: Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων για δοκιμές αντοχής

Για τα έργα των φορέων του Δημοσίου τομέα, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του επιβλέποντος και του κατασκευαστή προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις και τη Σύμβαση του έργου.

Αν, από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή του κατασκευαστή, δεν διενεργούνται οι προδιαγραφόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι, ο επιβλέπων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Αστυνομική Αρχή τη διακοπή του έργου, γνωρίζοντας συγχρόνως με αναφορά του στην αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία (πολεοδομία) τους λόγους αυτής της διακοπής.

Οι δειγματοληψίες του σκυροδέματος (σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ1) και η αποστολή των δοκιμίων στο Εργαστήριο γίνονται με τη μέριμνα του Eπιβλέποντα Mηχανικού, μετά από γραπτή εντολή του (π.χ. αναγραφή στα σχέδια ξυλοτύπων, ημερολόγιο έργου κ.λπ.), από προσωπικό που διαθέτει ο κατασκευαστής του έργου. Οι επί τόπου έλεγχοι, καθώς και η λήψη των δοκιμίων, γίνονται με την μέριμνα και την επίβλεψη του επιβλέποντα ή εκπροσώπου του, από προσωπικό και μέσα που διαθέτει ο κατασκευαστής του έργου. Οι όποιες δειγματοληψίες στο εργοτάξιο γίνονται παρουσία των ενδιαφερόμενων μερών ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Οι δειγματοληψίες είναι έγκυρες, εάν το ένα μέρος κληθέν δεν προσέλθει.

Αν, από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή του κατασκευαστή, δεν διενεργούνται οι προδιαγραφόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι, ο επιβλέπων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Αστυνομική Αρχή τη διακοπή του έργου, γνωρίζοντας συγχρόνως με αναφορά του στην αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία (πολεοδομία) τους λόγους αυτής της διακοπής.

Έλεγχοι ποιότητας πραγματοποιούνται σε κάθε σκυροδέτηση. Στον ΚΤΣ-2016 δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση όπως π.χ.: για σκυροδετήσεις μικρής ποσότητας ή χαμηλής κατηγορίας αντοχής.

Για το εργοστασιακό σκυρόδεμα χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, ο επιβλέπων μηχανικός είναι υποχρεωμένος να διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης του σκυροδέματος κατά την παραλαβή κάθε παρτίδας σκυροδέματος. Σε αυτή την περίπτωση, η αντοχή σε θλίψη κάθε δείγματος προκύπτει από την αντοχή σε θλίψη σε ηλικία 28 ημερών ενός και μόνο δοκιμίου. Με το όρο “δείγμα” νοείται η ελάχιστη ποσότητα σκυροδέματος που έχει ληφθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-1 και από την οποία θα ληφθεί ένα δοκίμιο σκυροδέματος που θα ελεγχθεί στο εργαστήριο.

Το σκυρόδεμα θα ελέγχεται με συμβατικά δοκίμια, κυβικά ακμής 150mm ή κυλινδρικά διαμέτρου 150mm και ύψους 300mm, που θα λαμβάνονται στη θέση διάστρωσης αν πρόκειται για εργοταξιακό σκυρόδεμα (βλέπε και παράγραφο Γ1.4.3), ή στη θέση παράδοσης αν πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα.

Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια ημέρα αποτελεί μια παρτίδα και αντιπροσωπεύεται από μία δειγματοληψία έξι (6) δοκιμίων που έχουν ληφθεί από ισάριθμα δείγματα. Αν η ποσότητα σκυροδέματος που διαστρώνεται σε μία ημέρα είναι μεγαλύτερη των 150 m3 τότε θα χωρίζεται σε περίπου ίσες παρτίδες, όχι μεγαλύτερες των 150 m3 και κάθε ξεχωριστή παρτίδα θα αντιπροσωπεύεται από ξεχωριστή δειγματοληψία έξι (6) δοκιμίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν χορήγηση οδηγιών λήψης και λοιπών εντύπων σχετικά με μία σκυροδέτηση.

Μετά τη δειγματοληψία, τα δοκίμια παραμένουν στις μήτρες για τουλάχιστον 16 ώρες αλλά όχι περισσότερο από 3 ημέρες, σε θερμοκρασιακό εύρος (20±5)°C ή (25±5)°C για θερμά κλίματα, προστατευόμενα από χτυπήματα, δονήσεις και αφυδάτωση.

Μετά την εξαγωγή από τις μήτρες, μεταφέρονται στο Εργαστήριο για συντήρηση στη δεξαμενή.

Εφόσον δεν είναι εφικτή η άμεση μεταφορά τους, τότε συντηρούνται σε περιβάλλον με θερμοκρασία στους (20±2)°C και σχετική υγρασία ≥95%

Το Εργαστήριο αναλαμβάνει με εκπαιδευμένο Τεχνικό Προσωπικό να πραγματοποιήσει τους ελέγχους ποιότητας στο εργοτάξιο όπως δειγματοληψία δοκιμίων, έλεγχος κάθισης, έλεγχος εξάπλωσης, έλεγχος θερμοκρασίας κ.λπ.

Ακόμη, διαθέτουμε διακριβωμένες κυβικές και κυλινδρικές μήτρες.

θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας;