Αιτήσεις Πελατών

Παραθέρουμε αιτήσεις πελατών οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν τα προσκομιζόμενα υλικά/δείγματα στο Εργαστήριο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει υποχρέωση τήρησης αρχείου με την αίτηση πελάτη για τουλάχιστον δέκα χρόνια, σε έντυπη μορφή,  βάσει ΦΕΚ.1435.Β/24.04.2019.

Στις αιτήσεις αυτές, αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές και από τη Διεύθυνση ΚΕΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ δεδομένα.

Παρακαλώ, επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε να κατεβάσετε:

1. Aίτηση για δοκιμές Τσιμέντου & Σκυροδέματος

2. Αίτηση για δοκιμές Αδρανών Υλικών

3. Αίτηση για δοκιμές Ασφαλτικών Υλικών & Ασφαλτομιγμάτων

4. Αίτηση για Πυρήνες Σκυροδέματος

επικοινωνήστε μαζί μας