Εργαστήριο

 • Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος (ΕΝ 12350-1, ΚΤΣ-2016)
 • Προετοιμασία και συντήρηση δειγμάτων σκυροδέματος (ΕΝ 12390-2, ΕΝ 12390-1)
 • Προσδιορισμός θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος (ΕΝ 12390-3)
 • Δοκιμή κάθισης νωπού σκυροδέματος (ΕΝ 12350-2)
 • Πυκνότητα νωπού σκυροδέματος (ΕΝ 12350-6)
 • Δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος από υφιστάμενες κατασκευές (ΚΤΣ-97, Εγκύκλιος Ε7 Α.Π. Δ.14/19066/28-03-97)
 • Δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος από υφιστάμενες κατασκευές (ΕΝ 12504-1, ΚΤΣ-2016)
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη πυρήνων σκυροδέματος (ΚΤΣ-97, Εγκύκλιος Ε7 Α.Π. Δ.14/19066/28-03-97)
 • Προσδιορισμός τιμής αναπήδησης σκληρυμένου σκυροδέματος – Κρουσιμέτρηση σκυροδέματος (EN 12504-2)
 • Έλεγχος πάχους επικάλυψης οπλισμού, εντοπισμός θέσεων οπλισμού, εκτίμηση διαμέτρου οπλισμού σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα (BS 1881-204)
 • Έλεγχος σκληρυμένου σκυροδέματος με υπέρηχους (ΕΝ 12504-4)
 • Έλεγχος σκληρυμένου σκυροδέματος με κρουσίμετρο – Schmidt (ΕΝ 12504-2)
 • Έλεγχος ενανθράκωσης σκυροδέματος (ΕΝ 14630)
 • Μελέτες σύνθέσης σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016)
 • Μέτρηση θερμοκρασίας ασφαλτομίγματος (EN 12697-13)
 • Δειγματοληψία ασφαλτομίγματος (θερμό & πυρηνοληψία) (ΕΝ 12697-27)
 • Δειγματοληψία συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος (πυρηνοληψία) (ASTM D 5361)
 • Προσδιορισμός ασφαλτικού συνδετικού στο ασφαλτόμιγμα (ASTM D2172, EN 12697-1)
 • Κοκκομετρική ανάλυση εκχυλισθέντων αδρανών (ASTM D5444, EN 12697-2)
 • Προετοιμασία ασφαλτικών δοκιμίων με συσκευή Marshall (ΕΝ 12697-30)
 • Προσδιορισμός αντίστασης σε πλαστική παραμόρφωση δοκιμίων ασφαλτομίγματος με την χρήση της συσκευής Marshall (ASTM D1559, EN 12697-34)
 • Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιμίων (EN 12697-6)
 • Προσδιορισμός ποσοστού κενών αέρος σε συμπυκνωμένα ασφαλτομίγματα (ASTM D3203)
 • Προσδιορισμός μέγιστης πυκνότητας ασφαλτομίγματος (μέθοδος RICE) (EN 12697-5)
 • Προσδιορισμός μικτού ειδικού βάρους επικαλλυμένων δοκιμίων συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος με parafil (ASTM D1188)
 • Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε κενά ασφαλτικών δοκιμίων (EN 12697-8)
 • Μέθοδος προσδιορισμού πάχους συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος (EN 12697-36)
 • Προσδιορισμός διαστάσεων δοκιμίων ασφαλτομίγματος (EN 12697-29)
 • Μελέτες σύνθέσης ασφαλτοσκυροδέματος κλειστού και ανοιχτού τύπου (ΕΛΟΤ ΤΠ, ΠΤΠ Α)
 • Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές (Ε105-86/1)
 • Μέθοδοι μείωσης μεγέθους εργαστηριακού δείγματος (EN ISO 17892-12, ASTM D4318, Ε105-86/2)
 • Ειδικά βάρη και υγρασία απορρόφησης χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων εδαφών (Ε105-86/4)
 • Μέθοδος προσδιορισμού οργανικής ύλης σε εδάφη με υγρή οξείδωση (AASHTO T194)
 • Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κοσκίνου № 200 σε εδαφικά υλικά (ASTM D1140)
 • Προσδιορισμός επί τόπου πυκνότητας εδάφους με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου (Ε 106-86/2)
 • Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας (Atterberg limits) (EN ISO 17892-12, ASTM D5318, E105-86/5,6)
 • Προσδιορισμός της σχέσης υγρασίας –πυκνότητας εδαφών με τη χρήση κοπάνου – μέθοδος Proctor (ΕΝ 13286-1)
 • Προσδιορισμός της σχέσης υγρασίας –πυκνότητας εδαφών με τη χρήση κοπάνου βάρους 4,54 kg και ύψους πτώσης 457 mm (τροποποιημένη μέθοδος Proctor) (Ε105-86/11, ASTM D1557)
 • Προσδιορισμός της σχέσης υγρασίας –πυκνότητας εδαφών με τη χρήση κοπάνου βάρους 2,5 kg και ύψους πτώσης 305 mm (πρότυπη μέθοδος Proctor) (Ε105-86/10, ASTM D1557)
 • Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR (EN 13286-47, E105-86/12, ASTM D1883)
 • Κατάταξη εδαφών  (ΕΝ ISO 14688-2)
 • Δειγματοληψία αδρανών υλικών (EN 932-1, ASTM D75)
 • Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικών – Μέθοδος με κόσκινα (EN 933-1, ASTM C136)
 • Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κοσκίνου № 200 σε αδρανή υλικά (ASTM C117, E105-86)
 • Δοκιμή ισοδύναμου άμμου (Sand Equivalent) (ΕΝ 933-8)
 • Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος – Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου (EN 933-9)
 • Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας (Atterberg limits) (EN ISO 17892-12, ASTM D5318, E105-86/5,6)
 • Προσδιορισμός της μορφής κόκκων – δείκτης πλακοειδούς (EN 933-3)
 • Προσδιορισμός ειδικού βάρους και υγρασίας απορρόφησης αδρανών υλικών (EN 1097-6)
 • Προσδιορισμός ειδικού βάρους και υγρασίας απορρόφησης φυσικών λίθων (ASTM C97)
 • Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού (EN 1097-3)
 • Προσδιορισμός της ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση – Δοκιμή θειϊκού μαγνησίου (Δοκιμή Υγείας) (ΕΝ 1367-2)
 • Προσδιορισμός της σχέσης υγρασίας –πυκνότητας εδαφών με τη χρήση κοπάνου – μέθοδος Proctor (ΕΝ 13286-1)
 • Προσδιορισμός της σχέσης υγρασίας –πυκνότητας εδαφών με τη χρήση κοπάνου βάρους 4,54 kg και ύψους πτώσης 457 mm (τροποποιημένη μέθοδος Proctor) (Ε105-86/11, ASTM D1557)
 • Προσδιορισμός της σχέσης υγρασίας –πυκνότητας εδαφών με τη χρήση κοπάνου βάρους 2,5 kg και ύψους πτώσης 305 mm (πρότυπη μέθοδος Proctor) (Ε105-86/10, ASTM D1557)
 • Προσδιορισμός του ποσοστού % των συνθλιμμένων και θραυσμένων επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή (EN 933-5)
 • Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR (EN 13286-47, E105-86/12, ASTM D1883)
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη φυσικών λίθων (ASTM C170)
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη μητρικού πετρώματος (ΕΛΟΤ 408)
 • Προσδιορισμός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα αδρανή υλικά (ASTM C142, ΣΚ 306-85)
 • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας αδρανών υλικών, (ASTM C 566 – 97)
 • Προσδιορισμός οργανικών προσμίξεων σε λεπτόκοκκα αδρανή υλικά (ASTM C40-99)
 • Σύνταξη φακέλου συστήματος ποιότητας λατομικών επιχειρήσεων
 • Σύνταξη φακέλου συστήματος ποιότητας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος
 • Σύνταξη φακέλου συστήματος ποιότητας επιχειρήσεων παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος
 • Δυνατότητα πλήρους ανάληψης ποιοτικού ελέγχου και οργάνωσης, τήρησης βιβλίων αρχείων κ.λπ. με την χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου μας ή της υπό παρακολούθησης επιχείρησης

έλεγχοι αδρανών &
εδαφικών υλικών

From the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast of the Semantics

έλεγχοι ασφαλτομιγμάτων &
ασφαλτικών υλικών

From the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast of the Semantics

We Provide

Easy Payment System

From the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast of the Semantics

We Provide

Easy Payment System

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic

We Provide

Easy Payment System

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic

επικοινωνήστε μαζί μας